MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: Heretik Basın Yayın Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ALICI: Müşteri

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.heretik.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünün/ürünlerin alımına ilişkin söz konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine dair, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve kanun hükümleri altına alınması oluşturmaktadır.

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin İsmi ve Vergiler Dâhil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Adı Adet Satış Bedeli
Ürün Toplamı
Kargo / Gönderim Bedeli
Toplam

 

 

  1. GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI’nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan Sözleşme Konusu Ürün başlığı altında belirtilen esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün veya ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satınalmaya ilişkin onayı verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu belirtilen “Sözleşme Konusu Ürün” içerisinde bulunan ürün veya ürünleri, ALICI’nın 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile anlaşmalı taşıyıcı şirketi aracılığı ile, ALICI’nın belirttiği adrese belirtilen kişi/kuruluşa teslim edilecektir. Teslim sırasında ALICI tarafında teslim edilecek kişi veya kuruluşta teslim edecek yetkili kişi bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Ürünün taşıma şirketinde beklemesinden dolayı oluşan her türlü zarar veya paketin taşıma şirketinden SATICI’ya iade edilmesi ile oluşan tüm giderler ALICI’ya aittir.

4.3- Sözleşme konusu belirtilen “Sözleşme Konusu Ürün” içerisinde bulunan ürünlerin ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslim alınmamasından veya teslimi kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Teslim sırasında ürünün belirtilen ürünle eşliği ve ayıplı ürün olup olmadığı kontrol edilir. Yaşanan herhangi bir sorunda taşıyıcı şirket görevlisi ile tutanak tutularak ürün veya ürünler SATICI’ya iade edilir.

4.4- SATICI, sözleşme konusu geçen “Sözleşme Konusu Ürün” içerisinde belirtilen ürün veya ürünlerin ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun biçimde teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih edeceği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya banka ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim koşulu tamamen ortadan kalkar.

4.6- ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşundan ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde, ALICI’nın SATICI’ya geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere, ürün veya ürünleri SATICI’ya göndermesi zorunludur.

4.7- SATICI nakliyeyi engelleyen durumlarda “hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü vb.” veya gönderim sorumluluğunu yerine kısmen veya tamamen getirememesi nedeni ile sözleşme konusu ürünü teslim süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinde eline ulaşmayan ürünlerin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın kısmi gönderim yapılmamış siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Kısmi gönderim yapılmış ürünlerin dışındaki gönderilemeyen ürünler ALICI’nın uygun gördüğü şekilde nakden ve defaten ödenir.

  1. CAYMA HAKKI

5.1– ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne istinaden cayma hakkını kullanabilir.

5.2– Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, Ürün Faturasını ve paketi, paketi açmadan SATICI’nın adresine göndermelidir.

5.3– Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

5.4-Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’nın info@heretik.com.tr eposta adresine bildirimde bulunması gerekmektedir. 385 sayılı vergi usul kanunun genel tebliğ gereğince tarafımıza fatura bilgilerinin eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir, bu işlemi takiben ürün ile faturanın aslının tarafımıza iade edilmesi zorunludur. Fatura aslının ALICI tarafından gönderilmemesi durumunda ürün KDV’si ve yasal kesintiler ALICI’ya iade edilmez.

5.5- SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa ürünün ALICI’ya teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün veya ürünlerin taşıma ücreti SATICI tarafından karşılanır ve SATICI’nın belirttiği gönderim şekli ile ürünlerin taşıması gerçekleştirilir.

  1. CAYMA HAKKI İSTİSNALARI

Mesafeli Satış Yönetmeliği 15. Maddesi’ne istinaden taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıda belirtilen ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
6.1- Orijinal paketin açılmış olması. Paketin açılmış olması ALICI’nın cayma hakkından feragat ettiği anlamına gelmektedir.

Ürün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitaba ilişkin sözleşmeler.

6.2- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

6.3- ALICI’nın, yönetmeliğin yukarıdaki çerçevesine istinaden zikredilen ürünlerden sadece bir tanesini bile barındıran teslimatlarda, kargo paketinin açılmış olması cayma hakkının geçersizliğini tesis edeceğinden, orijinal kargo paketini fatura ile birlikte en geç 14 gün içinde SATICI’ya iade etmelidir.

  1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir, bulunmayan yerlerde Asliye Ticaret Mahkemeleri geçerlidir.

İşbu 7 maddelik sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup belirtilen tarihte kabul edilip, teyit edilmiştir ve 28 kasım 2013 tarih 28835 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6502 nolu Tüketicinin Korunması hakkında kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
SATICI

ALICI
Tarih :