— 2021 —

Şubat

– Nikolai I. Bukharin Aylak Sınıfın İktisadi Teorisi

Ocak

– Thorstein Bunde Veblen Bolşevizm Üzerine Metinler

— 2020 —

 

Kasım
– Erving Goffman – Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet

Ekim

– David Sloan Wilson – Darwin’in Katedrali Evrim, Din ve Toplumun Doğası

Eylül

– Yael Navaro – Devletin Suretleri  – Türkiye’de Sekülarizm ve Kamusal Yaşam

— 2019 —  

Kasım

– Thorstein Bunde Veblen Karl Marx’ın Sosyalist İktisadı ve Sosyalizm Üzerine Metinler

Eylül

– Christopher R. Browning – Sıradan Adamlar – Ordinary Man

– Ercan Geçgin – Kenardakiler –  Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine Sosyolojik Araştırmalar

Ekim

 Stanley Cohen – Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler 

Nisan

 Eric Schliesser – Felsefenin İhmal Edilmiş On Klasiği  

– Angela Y. Davis – Kadınlar, Irk ve Sınıf

Mart

– Jeanne Thornton – Doktor Bantam’ın Hayali

– Pierre-Joseph Proudhon- Pornokrasi ya da Modern Zamanlarda Kadınlar

-Walter Benjamin, Hikaye Anlatıcısı;  Yalnızlıktan Doğan Masallar

Ocak

-Levent Ünsaldı, Burada Ne Oluyor? Türkiye’de Etkileşimlerin Ekolojisi Üzerine Bir Deneme

— 2018 — 

Ekim

-Erving Goffman, Toplum İçinde Davranmak Etkileşimlerin Sosyal Düzenine Dair Açıklamalar

-A.Arif Eren, Eren Kırmızıaltın, İktisat Sosyolojisi Kurucu Düşünürler ve İktisat Okulları Özelinde Bir Çalışma

Eylül

-Erving Goffman, Karşılaşmalar Türkçe Söyleyenler: Sercan Çalcı

-Eliot Weinberger, Temel Şeyler Türkçe Söyleyen: Fahri Öz

Mart

-Eric Fassin, Popülizm: Büyük Hınç Türkçe Söyleyenler: Gülener Kırnalı, İlker Kocael

-Fred Moseley,  Marx’ın Para Kuramı Modern Değerlendirmeler Türkçe Söyleyen Aydın Ördek

-Ümit Kurt & Doğan Gürpınar, Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik: Kavramlar ve Pratikler Vangelis Kechriotis Anısına

-Derek Nystrom, Kent Puckett, Patronlara Karşı, Oligarşilere Karşı: Richard Rorty ile Bir Söyleşi, Türkçe Söyleyen: Selda Arıt

Şubat

– Samuel Alexander, Yeteri Kadarsa Çoktur, Türkçe Söyleyen:Işıl Şeremet

– Bruno Latour-Vincent Antonin Lépinay, Tutkulu Çıkarların Bilimi, Türkçe Söyleyen:Ekin Değirmenci

Ocak

– Deirdre N. McCloskey, İktisadi Konular Hakkında Yazmak, Türkçe Söyleyen: Pelin Tuştaş

– Alfred Schutz, Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler, Türkçe Söyleyen: Adnan Akan, Seyda Kesikoğlu

– Michael Finkel, Parayı Tahrif Et : Diyojen’in Kayıp Diyalogları, Türkçe Söyleyen: Onur İşci

— 2017 — 

Aralık

– Michael Finkel, Ormandaki Yabancı: Son Hakiki Münzevinin Sıra Dışı Hikâyesi, Türkçe Söyleyen: Devrim Kılıçer

– Zygmunt Bauman, Kimlik, Türkçe Söyleyen: Mesut Hazır

Eylül-Ekim-Kasım

– Richard Sennett & Jonathan Cobb, Sınıfın Gizli Yaraları, Türkçe Söyleyen: Mustafa Kemal Coşkun

– Thomas Kühne, Aidiyet ve Soykırım, Hitler Toplumu (1918-1945), Türkçe Söyleyen: Arlet İncidüzen

– Heinz D. Curz, İktisadi Düşünce Tarihi, Türkçe Söyleyen: Hüsnü Bilir, Ekin Değirmenci

– Frédéric Le Play, Seçilmiş Metinler, Türkçe Söyleyen: Ahmet Kerem Yılmaz

– William Foote Whyte, Köşebaşı Toplumu: Bir İtalyan Kenar Mahallesinin Toplumsal Yapısı, Türkçe Söyleyen: Fuat Dâra Elhüseyni

– Hasan Münüsoğlu, Irk Lekesi: Türkiye’de Antropolojinin Kurulma ve Kurumsallaşma Sorunlarına Tarihsel Bir Yaklaşım: DTCF Örneği

– Thorstein Bunde Veblen, Seçilmiş Makaleler, Türkçe Söyleyen: Hüsnü Bilir, Işıl Şeremet, Eren Kırmızıaltın, Yavuz Yıldırım, Emre Özyerden, H. Alpay Öznazik

– Nels Anderson, Hobo: Evsiz Adamın Sosyolojisi, Türkçe Söyleyen: Ezgi Pınar

– Maurice Halbwachs, Kolektif Hafıza, Türkçe Söyleyen: Banu Barış

– Ceren Ergenç & Derya Göçer Akder (Der.), “Uluslararası” Kavramını Yeniden Düşünmek: Kuramsal ve Yöntemsel Tartışmalar

– George Herbert Mead, Zihin, Benlik ve Toplum, Türkçe Söyleyen: Yeşim Erdem

Haziran

– Joss Sheldon, Küçük Ses, Türkçe Söyleyen: Duygu Toprak

Nisan

– Zygmunt Bauman & Keith Tester, Zygmunt Bauman ile Söyleşiler, Türkçe Söyleyen: Mesut Hazır

– Arthur Asa Berger, Bir Postmodernist için Postmortem, Türkçe Söyleyen: Damla Tanla Kurt

Mart

– Eugen Weber, Köylülerden Fransızlara: Fransa Kırsalının Modernleşmesi, 1870-1914, Türkçe Söyleyen: Çağdaş Sümer

– Eren Kırmızıaltın, İktisat ve Rasyonalite, K. Marx, W. S. Jevons ve T. B. Veblen’de Rasyonalite, İnsan, Teori

– Erving Goffman, Etkileşim Ritüelleri: Yüz Yüze Davranış Üzerine Denemeler, Türkçe Söyleyen: Adem Bölükbaşı

Şubat

– Rod Hill & Tony Myatt, İktisat: Eleştirel Ders Kitabı, Eleştirel Düşünürün Mikroiktisat Kılavuzu, Türkçe Söyleyen: Hüsnü Bilir

– Johannes Angermuller, Neden Fransa’da Postyapısalcılık Yok?, Entelektüel Bir Neslin Teşekkülü, Türkçe Söyleyen: Özge Karlık

– Howard S. Becker, Peki ya Mozart? Peki ya Cinayet? Vakalar Üzerinden Akıl Yürütmek, Türkçe Söyleyen: Özlem Alioğlu Türker, Ebru Arıcan

Ocak

– Besim F. Dellaloğlu, Zamanın İçinden Zamanın Dışından: Gelenek ve Modernlik Arasında

– Erving Goffman, Kamusal Alanda İlişkiler: Toplu Yaşamın Mikro İncelemeler, Türkçe Söyleyen: M. Fatih Karakaya


— 2016 — 

Aralık

– Levent Ünsaldı (Der.), Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik, Türkçe Söyleyen: Nuri Can Akın, Kübra Eren, Ebru Arıcan, Burak Tekin, Begüm Mengü

– Paul Willis, İşçiliği Öğrenmek: Sınıf, İşçilik ve Eğitim, İşçi Çocukları Nasıl İşçi Oluyor?, Türkçe Söyleyen: Fuat Dâra Elhüseyni

Kasım

– David Riesman, Yalnız Kalabalık: Amerikan Toplumsal Karakterinin Değişimi Üzerine Bir İnceleme, Türkçe Söyleyen: Yeşim Yaşar

– Maurice Halbwachs, Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri, Türkçe Söyleyen: Büşra Uçar

Ekim

– Michael Gardiner, Gündelik Hayat Eleştirileri, Türkçe Söyleyen: Deniz Özçetin, Babacan Taşdemir, Burak Özçetin

– Benjamin Lieberman, Korkunç Kader: Modern Avrupa’nın Oluşumunda Etnik Temizlik, Türkçe Söyleyen: Damla Tanla Kurt

– Murat Can Kabagöz, Eğlenirken Modernleşmek, Meyhaneden Baloza, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İstanbul

Eylül

– Serdar Öztürk, Sinefilozofi: Kurosawa’nın Düşler’inde Sinefilozofik Bir Yolculuk

– Zygmunt Bauman, Sosyalizm: Aktif Ütopya, Türkçe Söyleyen: Ahmet Araşan

– Howard S. Becker, Toplumu Anlatmak, Türkçe Söyleyen: Şerife Geniş, Ebru Arıcan, Mesut Hazır

Mart

– Pierre Bourdieu, Sosyoloji Meseleleri, Türkçe Söyleyen: Filiz Öztürk, Büşra Uçar, Mustafa Gültekin, Aslı Sümer | 2. Baskı

– Ladislav Holy, Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları, Türkçe Söyleyen: Çağlar Enneli

Şubat

– Philippe Corcuff, Bireyciliğin Meselesi, Türkçe Söyleyen: Aziz Ufuk Kılıç

Ocak

– Graeme Turner, İngiliz Kültürel Çalışmaları, Türkçe Söyleyen: Deniz Özçetin, Burak Özçetin


— 2015 — 

Aralık

– Erving Goffman, Tımarhaneler: Akıl Hastalarının ve Kapatılmış Diğer Kişilerin Toplumsal Durumu Üzerine Denemeler, Türkçe Söyleyen: Ebru Arıcan | 2. Baskı

Kasım

– Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Türkçe Söyleyen: Derya Fırat Şannan, Ayşe Günce Berkkurt

Ekim

– Pierre Bourdieu vd., Dünyanın Sefaleti, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı, Aslı Sümer, Hatice Esra Mescioğlu, Özlem İlyas, Laçin Tutalar, Baran Öztürk, Zeynep Baykal, Özlem Akkaya

Mayıs

– Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Çoğulculuk ve Anlam Krizi: Modern İnsanın Yönelimi, Türkçe Söyleyen: Mustafa Derviş Dereli

Nisan

– Robert E. Park & Ernest W. Burgess, Şehir: Kent Ortamındaki İnsan Davranışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler, Türkçe Söyleyen: Pınar Karababa Kayalıgil | 2. Baskı

Mart

– Thorstein Bunde Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi: Kurumların İktisadi İncelemesi, Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir | 2. Baskı

– Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Türkçe Söyleyen: Aslı Sümer, Levent Ünsaldı, Özlem Akkaya | 2. Baskı

Şubat

– Philip S. Gorski (Der.), Bourdieu ve Tarihsel Analiz, Türkçe Söyleyen: Özlem Akkaya

Ocak

– Selva Ersöz Karakulakoğlu ve Özge Uğurlu (Der.), Twitter: İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar

– Harold Garfinkel, Etnometodolojide Araştırmalar, Türkçe Söyleyen: Ümit Tatlıcan


— 2014 — 

Kasım

– Robert Paul Wolff, Barrington Moore, JR. & Herbert Marcuse, Saf Hoşgörünün Bir Eleştirisi, Türkçe Söyleyen: Soner Soysal

Ekim

– Arthur Asa Berger, Durkheim Öldü!: Sherlock Holmes Sosyolojik Teoriye Giriyor, Türkçe Söyleyen: Vefa Saygın Öğütle

Eylül

– Patrick Haenni, Piyasa İslamı: İslâm Suretinde Neoliberalizm, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 2. Baskı

– Howard S. Becker, Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?, Türkçe Söyleyen: Baran Öztürk, Gökçe Metin, Hatice Esra Mescioğlu, Levent Ünsaldı, Şerife Geniş | 2. Baskı

Nisan

– Levent Ünsaldı, Bir Ekonomizm Eleştirisi: Türkiye’de Kalkınma Fikri

Mart

– Adam Przeworski, Kapitalizmde Devlet ve Ekonomi, Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın, H. Alpay Öznazik | 2. Baskı

– Erving Goffman, Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar, Türkçe Söyleyen: Şerife Geniş, Levent Ünsaldı, Suphi Nejat Ağırnaslı | 3. Baskı

Ocak

– Dimitris Milonakis & Ben Fine, İktisat Emperyalizminden Acayip İktisada, İktisat ve Diğer Sosyal Bilimler Arasında Değişen Sınırlar, Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir

– Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Vârisler: Öğrenciler ve Kültür, Türkçe Söyleyen: Aslı Sümer, Levent Ünsaldı | 2. Baskı


— 2013 — 

Kasım

– Howard S. Becker, Haricîler (Outsiders): Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı, Şerife Geniş | 2. Baskı

– Derek Layder, Sosyolojik Araştırma Pratiği: Teori ve Sosyal Araştırmanın İlişkilendirilmesi, Türkçe Söyleyen: Serdar Ünal | 2. Baskı

Ekim

– Levent Ünsaldı & Ercan Geçgin, Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve Türkiye’de | 5. Baskı

Eylül

– Pierre Bourdieu, Bilimin Toplumsal Kullanımları: Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 2. Baskı

Mayıs

– Taarruz, Eğlendirerek Hükmetmek: Halklara Karşı Kitle Kültürü, Türkçe Söyleyen: Yusuf Polat

– Howard S. Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı, Türkçe Söyleyen: Şerife Geniş | 4. Baskı

– Pierre Bourdieu, Seçilmiş Metinler, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 3. Baskı