— 2024 —
Nisan
Erdoğan Boz Söylemsel Bir Kimlik İnşası: Çerkesler
Claude Meillassoux Kadınlar, Ambarlar, Sermayeler

Ocak
Maurice Godelier, İmgelenen, İmgesel ve Simgesel
Pierre Bourdieu , Bilimin Bilimi ve Düşünümsellik  Collège de France Dersleri 2000-2001

— 2023 —
Aralık
Ufuk Serdaroğlu – Ebru Işık , İktisadın Toplumsal Cinsiyetle Buluşması

Ekim

Ufuk Serdaroğlu – Ebru Işık İktisat ve Toplumsal Cinsiyet (Kuramsal ve Felsefi Tartışmalar)

Tolga Gürakar – Esra Çeviker Gürakar   Kimlik ve Aidiyet Ekseninde Müslüman İspanyollar


Eylül

Ceyhun Gürkan, Ertuğrul Kanacı, Hatice Gül, Sema Nur Tekin Kamu Maliyesinin Sosyal Teorisi : Disiplinlerarası Arayışlar

Deirdre N. McCloskey İktisadın Gizli Günahları

Haziran

Ralph Waldo Emerson, Doğa

Ocak

Deniz T. Kılınçoğlu Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisat ve Kapitalizm 

— 2022 —

Ekim
Frederick Douglass , Amerikalı Köle Frederick Douglass’ın Yaşam Öyküsü

Maurice Godelier Toplumsal Yaşamın Temelleri

Eylül

John Dewey Nasıl Düşünürüz?

Maurice Godelier İnsan Toplumlarının Temelinde Antropolojinin Bize Öğrettikleri

Haziran

William James Radikal Ampirizm Üzerine Denemeler

Abdullah Ezik, Ayşe Berna Uçarol, Yıldırım Şentürk – Türkiye’de Gençlik Araştırmaları: Temalar, Yönelimler ve Yaklaşımlar

Nisan

J. Henrich, R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr, H. Gintis, R. McElreath, M. Alvard, A. Barr, J. Ensminger, N. S. Henrich, K. Hill, F. Gil-White, M. Gurven, F. W. Marlowe, J. Q. Patton, D. Tracer ltürlerarası Perspektifte “İktisadi İnsan”: Küçük Ölçekli  15 Toplumda- Davranışsal Deneyler

Ocak

Richard Hoggart  Okuryazarlığın Kullanımları İşçi Sınıfı Yaşamının Veçheler

— 2021 —

Eylül

Benjamin Selwyn Kalkınma Mücadelesi

– Eren Kırmızıaltın Davranışsal İktisat Kısa Bir Giriş: Kurucu Düşünürler

Mayıs

– Tekerlekli Walden Borç Batağından Özgürlüğe Giden Açık Yolda

Mart

– Enzo Traverso Ateş ve Kan  Avrupa İç Savaşı: 1914-1945

Şubat

– Nikolai I. Bukharin Aylak Sınıfın İktisadi Teorisi

Ocak

Thorstein Bunde Veblen Bolşevizm Üzerine Metinler


— 2020 —

Kasım
Erving Goffman – Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet

Ekim

David Sloan Wilson – Darwin’in Katedrali Evrim, Din ve Toplumun Doğası

Eylül

Yael Navaro – Devletin Suretleri  – Türkiye’de Sekülarizm ve Kamusal Yaşam


— 2019 —  

Kasım

Thorstein Bunde Veblen Karl Marx’ın Sosyalist İktisadı ve Sosyalizm Üzerine Metinler

Eylül

Christopher R. Browning – Sıradan Adamlar – Ordinary Man

Ercan Geçgin – Kenardakiler –  Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine Sosyolojik Araştırmalar

Ekim

 Stanley Cohen – Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler 

Nisan

 Eric Schliesser – Felsefenin İhmal Edilmiş On Klasiği  

Angela Y. Davis – Kadınlar, Irk ve Sınıf

Mart

Jeanne Thornton – Doktor Bantam’ın Hayali

– Pierre-Joseph Proudhon- Pornokrasi ya da Modern Zamanlarda Kadınlar

Walter Benjamin, Hikaye Anlatıcısı;  Yalnızlıktan Doğan Masallar

Ocak

Levent Ünsaldı, Burada Ne Oluyor? Türkiye’de Etkileşimlerin Ekolojisi Üzerine Bir Deneme


— 2018 — 

Ekim

Erving Goffman, Toplum İçinde Davranmak Etkileşimlerin Sosyal Düzenine Dair Açıklamalar

A.Arif Eren, Eren Kırmızıaltın, İktisat Sosyolojisi Kurucu Düşünürler ve İktisat Okulları Özelinde Bir Çalışma

Eylül

Erving Goffman, Karşılaşmalar Türkçe Söyleyenler: Sercan Çalcı

Eliot Weinberger, Temel Şeyler Türkçe Söyleyen: Fahri Öz

Mart

Eric Fassin, Popülizm: Büyük Hınç Türkçe Söyleyenler: Gülener Kırnalı, İlker Kocael

Fred Moseley,  Marx’ın Para Kuramı Modern Değerlendirmeler Türkçe Söyleyen Aydın Ördek

Ümit Kurt & Doğan Gürpınar, Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik: Kavramlar ve Pratikler Vangelis Kechriotis Anısına

Derek Nystrom, Kent Puckett, Patronlara Karşı, Oligarşilere Karşı: Richard Rorty ile Bir Söyleşi, Türkçe Söyleyen: Selda Arıt

Şubat

Samuel Alexander, Yeteri Kadarsa Çoktur, Türkçe Söyleyen:Işıl Şeremet

Bruno Latour-Vincent Antonin Lépinay, Tutkulu Çıkarların Bilimi, Türkçe Söyleyen:Ekin Değirmenci

Ocak

Deirdre N. McCloskey, İktisadi Konular Hakkında Yazmak, Türkçe Söyleyen: Pelin Tuştaş

Alfred Schutz, Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler, Türkçe Söyleyen: Adnan Akan, Seyda Kesikoğlu

Michael Finkel, Parayı Tahrif Et : Diyojen’in Kayıp Diyalogları, Türkçe Söyleyen: Onur İşci


— 2017 — 

Aralık

Michael Finkel, Ormandaki Yabancı: Son Hakiki Münzevinin Sıra Dışı Hikâyesi, Türkçe Söyleyen: Devrim Kılıçer

– Zygmunt Bauman, Kimlik, Türkçe Söyleyen: Mesut Hazır

Eylül-Ekim-Kasım

– Richard Sennett & Jonathan Cobb, Sınıfın Gizli Yaraları, Türkçe Söyleyen: Mustafa Kemal Coşkun

Thomas Kühne, Aidiyet ve Soykırım, Hitler Toplumu (1918-1945), Türkçe Söyleyen: Arlet İncidüzen

Heinz D. Curz, İktisadi Düşünce Tarihi, Türkçe Söyleyen: Hüsnü Bilir, Ekin Değirmenci

– Frédéric Le Play, Seçilmiş Metinler, Türkçe Söyleyen: Ahmet Kerem Yılmaz

– William Foote Whyte, Köşebaşı Toplumu: Bir İtalyan Kenar Mahallesinin Toplumsal Yapısı, Türkçe Söyleyen: Fuat Dâra Elhüseyni

– Hasan Münüsoğlu, Irk Lekesi: Türkiye’de Antropolojinin Kurulma ve Kurumsallaşma Sorunlarına Tarihsel Bir Yaklaşım: DTCF Örneği

Thorstein Bunde Veblen, Seçilmiş Makaleler, Türkçe Söyleyen: Hüsnü Bilir, Işıl Şeremet, Eren Kırmızıaltın, Yavuz Yıldırım, Emre Özyerden, H. Alpay Öznazik

– Nels Anderson, Hobo: Evsiz Adamın Sosyolojisi, Türkçe Söyleyen: Ezgi Pınar

– Maurice Halbwachs, Kolektif Hafıza, Türkçe Söyleyen: Banu Barış

– Ceren Ergenç & Derya Göçer Akder (Der.), “Uluslararası” Kavramını Yeniden Düşünmek: Kuramsal ve Yöntemsel Tartışmalar

– George Herbert Mead, Zihin, Benlik ve Toplum, Türkçe Söyleyen: Yeşim Erdem

Haziran

Joss Sheldon, Küçük Ses, Türkçe Söyleyen: Duygu Toprak

Nisan

Zygmunt Bauman & Keith Tester, Zygmunt Bauman ile Söyleşiler, Türkçe Söyleyen: Mesut Hazır

Arthur Asa Berger, Bir Postmodernist için Postmortem, Türkçe Söyleyen: Damla Tanla Kurt

Mart

Eugen Weber, Köylülerden Fransızlara: Fransa Kırsalının Modernleşmesi, 1870-1914, Türkçe Söyleyen: Çağdaş Sümer

Eren Kırmızıaltın, İktisat ve Rasyonalite, K. Marx, W. S. Jevons ve T. B. Veblen’de Rasyonalite, İnsan, Teori

Erving Goffman, Etkileşim Ritüelleri: Yüz Yüze Davranış Üzerine Denemeler, Türkçe Söyleyen: Adem Bölükbaşı

Şubat

Rod Hill & Tony Myatt, İktisat: Eleştirel Ders Kitabı, Eleştirel Düşünürün Mikroiktisat Kılavuzu, Türkçe Söyleyen: Hüsnü Bilir

Johannes Angermuller, Neden Fransa’da Postyapısalcılık Yok?, Entelektüel Bir Neslin Teşekkülü, Türkçe Söyleyen: Özge Karlık

Howard S. Becker, Peki ya Mozart? Peki ya Cinayet? Vakalar Üzerinden Akıl Yürütmek, Türkçe Söyleyen: Özlem Alioğlu Türker, Ebru Arıcan

Ocak

Besim F. Dellaloğlu, Zamanın İçinden Zamanın Dışından: Gelenek ve Modernlik Arasında

Erving Goffman, Kamusal Alanda İlişkiler: Toplu Yaşamın Mikro İncelemeler, Türkçe Söyleyen: M. Fatih Karakaya


— 2016 — 

Aralık

Levent Ünsaldı (Der.), Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik, Türkçe Söyleyen: Nuri Can Akın, Kübra Eren, Ebru Arıcan, Burak Tekin, Begüm Mengü

Paul Willis, İşçiliği Öğrenmek: Sınıf, İşçilik ve Eğitim, İşçi Çocukları Nasıl İşçi Oluyor?, Türkçe Söyleyen: Fuat Dâra Elhüseyni

Kasım

David Riesman, Yalnız Kalabalık: Amerikan Toplumsal Karakterinin Değişimi Üzerine Bir İnceleme, Türkçe Söyleyen: Yeşim Yaşar

Maurice Halbwachs, Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri, Türkçe Söyleyen: Büşra Uçar

Ekim

Michael Gardiner, Gündelik Hayat Eleştirileri, Türkçe Söyleyen: Deniz Özçetin, Babacan Taşdemir, Burak Özçetin

Benjamin Lieberman, Korkunç Kader: Modern Avrupa’nın Oluşumunda Etnik Temizlik, Türkçe Söyleyen: Damla Tanla Kurt

Murat Can Kabagöz, Eğlenirken Modernleşmek, Meyhaneden Baloza, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İstanbul

Eylül

Serdar Öztürk, Sinefilozofi: Kurosawa’nın Düşler’inde Sinefilozofik Bir Yolculuk

Zygmunt Bauman, Sosyalizm: Aktif Ütopya, Türkçe Söyleyen: Ahmet Araşan

Howard S. Becker, Toplumu Anlatmak, Türkçe Söyleyen: Şerife Geniş, Ebru Arıcan, Mesut Hazır

Mart

Pierre Bourdieu, Sosyoloji Meseleleri, Türkçe Söyleyen: Filiz Öztürk, Büşra Uçar, Mustafa Gültekin, Aslı Sümer | 2. Baskı

Ladislav Holy, Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları, Türkçe Söyleyen: Çağlar Enneli

Şubat

Philippe Corcuff, Bireyciliğin Meselesi, Türkçe Söyleyen: Aziz Ufuk Kılıç

Ocak

Graeme Turner, İngiliz Kültürel Çalışmaları, Türkçe Söyleyen: Deniz Özçetin, Burak Özçetin


— 2015 — 

Aralık

Erving Goffman, Tımarhaneler: Akıl Hastalarının ve Kapatılmış Diğer Kişilerin Toplumsal Durumu Üzerine Denemeler, Türkçe Söyleyen: Ebru Arıcan | 2. Baskı

Kasım

Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Türkçe Söyleyen: Derya Fırat Şannan, Ayşe Günce Berkkurt

Ekim

Pierre Bourdieu vd., Dünyanın Sefaleti, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı, Aslı Sümer, Hatice Esra Mescioğlu, Özlem İlyas, Laçin Tutalar, Baran Öztürk, Zeynep Baykal, Özlem Akkaya

Mayıs

Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Çoğulculuk ve Anlam Krizi: Modern İnsanın Yönelimi, Türkçe Söyleyen: Mustafa Derviş Dereli

Nisan

Robert E. Park & Ernest W. Burgess, Şehir: Kent Ortamındaki İnsan Davranışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler, Türkçe Söyleyen: Pınar Karababa Kayalıgil | 2. Baskı

Mart

Thorstein Bunde Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi: Kurumların İktisadi İncelemesi, Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir | 2. Baskı

Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Türkçe Söyleyen: Aslı Sümer, Levent Ünsaldı, Özlem Akkaya | 2. Baskı

Şubat

Philip S. Gorski (Der.), Bourdieu ve Tarihsel Analiz, Türkçe Söyleyen: Özlem Akkaya

Ocak

Selva Ersöz Karakulakoğlu ve Özge Uğurlu (Der.), Twitter: İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar

Harold Garfinkel, Etnometodolojide Araştırmalar, Türkçe Söyleyen: Ümit Tatlıcan


— 2014 — 

Kasım

Robert Paul Wolff, Barrington Moore, JR. & Herbert Marcuse, Saf Hoşgörünün Bir Eleştirisi, Türkçe Söyleyen: Soner Soysal

Ekim

Arthur Asa Berger, Durkheim Öldü!: Sherlock Holmes Sosyolojik Teoriye Giriyor, Türkçe Söyleyen: Vefa Saygın Öğütle

Eylül

Patrick Haenni, Piyasa İslamı: İslâm Suretinde Neoliberalizm, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 2. Baskı

Howard S. Becker, Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?, Türkçe Söyleyen: Baran Öztürk, Gökçe Metin, Hatice Esra Mescioğlu, Levent Ünsaldı, Şerife Geniş | 2. Baskı

Nisan

Levent Ünsaldı, Bir Ekonomizm Eleştirisi: Türkiye’de Kalkınma Fikri

Mart

Adam Przeworski, Kapitalizmde Devlet ve Ekonomi, Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın, H. Alpay Öznazik | 2. Baskı

Erving Goffman, Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar, Türkçe Söyleyen: Şerife Geniş, Levent Ünsaldı, Suphi Nejat Ağırnaslı | 3. Baskı

Ocak

Dimitris Milonakis & Ben Fine, İktisat Emperyalizminden Acayip İktisada, İktisat ve Diğer Sosyal Bilimler Arasında Değişen Sınırlar, Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir

Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Vârisler: Öğrenciler ve Kültür, Türkçe Söyleyen: Aslı Sümer, Levent Ünsaldı | 2. Baskı


— 2013 — 

Kasım

Howard S. Becker, Haricîler (Outsiders): Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı, Şerife Geniş | 2. Baskı

Derek Layder, Sosyolojik Araştırma Pratiği: Teori ve Sosyal Araştırmanın İlişkilendirilmesi, Türkçe Söyleyen: Serdar Ünal | 2. Baskı

Ekim

Levent Ünsaldı & Ercan Geçgin, Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve Türkiye’de | 5. Baskı

Eylül

Pierre Bourdieu, Bilimin Toplumsal Kullanımları: Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 2. Baskı

Mayıs

Taarruz, Eğlendirerek Hükmetmek: Halklara Karşı Kitle Kültürü, Türkçe Söyleyen: Yusuf Polat

Howard S. Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı, Türkçe Söyleyen: Şerife Geniş | 4. Baskı

Pierre Bourdieu, Seçilmiş Metinler, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 3. Baskı